Psychodietetyka

Psychodietetyka

Czym jest psychodietetyka?
Psychodietetyka to dziedzina nauki i gałąź wsparcia, która łączy wiedzę z zakresu psychologii i dietetyki. Psychodietetyk to specjalista, który wykorzystuje zarówno wiedzę z zakresu psychologii, jak i dietetyki, aby udzielać pomocy osobom potrzebującym.

Czym różni się psychodietetyk od dietetyka?
Psychodietetyk pracuje na styku psychologii i dietetyki, pomagając nie tylko w ustaleniu odpowiedniej diety, ale także w zrozumieniu i przepracowaniu psychologicznych aspektów nawyków żywieniowych pacjenta. Skupia się na identyfikacji emocjonalnych i behawioralnych przyczyn problemów z jedzeniem, takich jak stres, niska samoocena czy przekonania dotyczące własnego ciała i jedzenia.

Kiedy udać się do psychodietetyka?
Wbrew powszechnemu przekonaniu, psychodietetyk nie ogranicza swojej praktyki tylko do osób z nadwagą lub zbyt niską masą ciała. Przede wszystkim, terapeuta żywieniowy pomaga w zbudowaniu zdrowej relacji z jedzeniem, uczy, jak interpretować sygnały płynące z ciała i na co zwracać uwagę podczas komponowania posiłków. Celem psychodietetyka jest osiągnięcie stanu, w którym jedzenie staje się dla pacjenta naturalną czynnością, wolną od emocjonalnego bagażu.

W związku z tym spotkania z psychologiem żywieniowym skierowane są dla osób, które:

• zmagają się z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja, bulimia czy zaburzenia związane z kompulsywnym jedzeniem,
• mają problem z utrzymaniem zdrowej masy ciała (zarówno nadwaga, jak i niedowaga),
• próbowały już wielu diet, jednak te były bezowocne lub ich efekty – krótkotrwałe,
• doświadczają emocjonalnego jedzenia, gdzie jedzenie jest sposobem radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
• chcą pracować nad swoim podejściem do jedzenia i ciała w zdrowy, zrównoważony sposób.

Kiedy warto udać się po poradę czy wsparcie do Psychodietetyka?

 • osoby borykające się z zaburzeniami odżywiania, które potrzebują wsparcia podczas naprawy swojej relacji z odżywianiem
 • osoby zainteresowane odżywianiem, zafascynowane zdrowym stylem życia,
 • ktoś, kto chciałby polepszyć swoją kondycję fizyczną i psychiczną,
 • osoby, które odczuwają problemy z jedzeniem, na przykład:
  • nie mogące zrzucić zbędnych kilogramów mimo wielu diet,
  • nie wiedzące, jak zacząć proces zmiany lub jak tę zmianę utrzymać,
  • dla których jedzenie jest głównym tematem zainteresowań i myśli wokół niego stają się obsesyjne,
  • które spożywają posiłki w długich odstępach czasu, jedząc zbyt dużo naraz.

Psychodietetics

What is Psychodietetics?
Psychodietetics is a field of science that combines knowledge from psychology and dietetics. A psychodietitian is a specialist who uses both fields to provide support to those in need.

How does a psychodietitian differ from a dietitian?
A nutrition psychologist works at the intersection of psychology and dietetics, helping not only to establish the right diet but also to understand and work through the psychological aspects of a patient’s eating habits. They focus on identifying emotional and behavioral causes of eating problems, such as stress, low self-esteem, or beliefs about one’s own body and food.

When should you see a psychodietitian?
Contrary to popular belief, a psychodietitian does not limit their practice only to individuals struggling with overweight or underweight. Primarily, this nutritional therapist helps build a healthy relationship with food, teaches how to interpret signals from the body, and what to consider when composing meals. The goal of a nutrition therapist is to reach a point where eating becomes a natural activity for the patient, free from emotional baggage.

Consequently, consultations with a psychodietitian are suitable for individuals who:

• struggle with eating disorders, such as anorexia, bulimia, or disorders associated with compulsive eating,
• have difficulty maintaining a healthy body weight (both overweight and underweight),
• have tried various diets, which were ineffective or only provided short-term results,
• experience emotional eating, where food is a way to cope with negative emotions,
• want to work on their approach to eating and their body in a healthy, balanced way.

Who will find something for themselves here?

 • Individuals interested in nutrition, fascinated by a healthy lifestyle,
 • Someone who would like to improve their physical and mental condition,
 • Individuals struggling with eating disorders who need support in repairing their relationship with food,
 • Individuals experiencing issues with eating, for example:
  • unable to lose excess weight despite many diets,
  •  unsure how to start the process of change or how to maintain that change,
  • for whom food is the main topic of interest and thoughts about it become obsessive,
  • who consume meals at long intervals, eating too much at once.