Justyna Kacińska

Psychologię ukończyła w 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas pięcioletniej nauki uczestniczyła w wolontariatach, na przykład w Krakowskim Towarzystwie Autyzmu. W trakcie studiów uczęszczała też na koło naukowe – Psychoterapia Dzieci i Młodzieży. Praktyki odbyła na Dziennym Oddziale Psychogeriatrii w Krakowie. Poza codziennymi aktywnościami, takimi jak prowadzenie wywiadów psychologicznych oraz uczestnictwo w wybranych spotkaniach terapeutycznych, prowadziła zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne dla pacjentów. 

Pierwsze doświadczenie, jako psycholog, zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Pracowała z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz regularnych zajęć prowadziła zajęcia ruchowe dla uczestników ośrodka, w krakowskim Domu Empatii – Utopia.

Będąc zafascynowana tematem odżywiania i relacją umysł – ciało, w grudniu 2023 roku ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki.Tematyką pracy zaliczeniowej były czynniki psychologiczne prowadzące do rozwoju zaburzeń odżywiania, głównie anoreksji. Teraz pomaga klientom naprawić swoją relację z jedzeniem oraz własnym ciałem. 

Spotkania prowadzi w języku polskim i angielskim. 

W Centrum zajmuje się:

  • Konsultacjami psychodietetycznymi

  • Pomocą psychologiczną 

  • Zajęciami relaksacyjnymi z wykorzystaniem elementów jogi, w tym nauki prawidłowego oddechu

  • Zajęciami ruchowymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

🇬🇧

She completed her psychology degree in 2021 at Jagiellonian University. During her five years of study, she participated in volunteer work, such as at the Krakow Autism Society. While studying, she also attended the scientific circle „Psychotherapy for Children and Adolescents.” She completed her internship at the Day Ward of Psychogeriatrics in Krakow. Besides daily activities, such as conducting psychological interviews and participating in selected therapeutic meetings, she led gymnastic and relaxation classes for patients.

Her first experience as a psychologist was gained at the Community Self-Help Home in Krakow, where she worked with people with intellectual disabilities. In addition to regular classes, she conducted movement classes for participants at the Empathy House – Utopia in Krakow.

Fascinated by the topic of nutrition and the mind-body relationship, she completed postgraduate studies in psychodietetics in December 2023. Her thesis focused on the psychological factors leading to the development of eating disorders, primarily anorexia. Now, she helps clients repair their relationship with food and their own body.

Offer in Pro-Balance Center:

  • Psychodietetic consultations

  • Psychological support 

  • Relaxation activities using elements of yoga, including proper breathing techniques 

  • Movement activities for individuals with intellectual disabilities

Runs meeting in both Polish and English.